Zelene i javne površine

JKP „Standard” Ada obavlja poslove održavanja zelenih i javnih i površina na teritoriji Opštine Ada.

 

Zelene površine

Pod poslovima održavanja javnih površina podrazumeva se sezonska sadnja cveća, drveća, održavanje cvetnih leja, košenje trave, održavanje parkova, orezivanje raznog ukrasnog rastinja, orezivanje granja drveća, vađenje starog drveća, i slično.

 

Javne površine

U sklopu održava javnih površina JKP „Standard” Ada vrši održavanje semofora, održavanje javne rasvete, održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije, čišćenja trotoara, pražnjenja kanti za smeće, čišćenje bankina pored puta i slično.

Takođe pružamo naše usluge i trećim licima, po zvaničnom cenovniku.