Izdavanje prodajnog prostora na pijacama vrši se na pola godine od 1. januara do 30. juna odnosno od 1. jula do 31. januara ili na celu godinu.

Cena zakupa određuje se prema vrsti prodajnog prostora a na osnovu važećeg cenovnika.

Za sklapanje ugovora o zakupu prodajnog prostora na zelenim pijacama potrebno je da prodavac ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo i potrebno je priložiti:

• Fotokopiju potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva

• Fotokopiju lične karte Za sklapanje ugovora o zakupu prodajnog prostora na robnim pijacama potrebno je da prodavac registrovan u APR-u i potrebno je priložiti:

• Izvod iz APR kao dokaz o aktivnom statusu • Fotokopija lične karte • Pečat za overu ugovora