JKP ,,Standard’’ Ada vrši periodično očitavanje merača ali ostavlja Vam se mogućnost da i sami prijavite stanje vodomera

Prijava stanje vodomera vrši se zadnjih pet radnih dana u mesecu za tekući mesec.

 

Portal

prijava vodomera 1

Korisnički servis JKP ,,Standard’’ Ada namenjen je da olakša korisnicima mesečno prijavljivanje potrošnje vode i gasa.

Stanje vodomera korisnici mogu prijaviti putem portala korisnici.jkpada.pro.rs zadnjih pet radnih dana u mesecu.

Za pristup portalu je potreban trinaestocifreni korisnički broj (ID) koji se nalazi na zadnjem računu izdatom od strane JKP ,,Standard’’ Ada.

Za pomoć korisnici mogu se obratiti na telefon 024/851-834 svakog radnog dana ili putem e-mail adrese jkpstandard-ada.co.rs.

 

ID broj korisnika

ID broj korisnika nalazi se u gornjem desnom uglu ra;una koji izdaje JKP ,,Standard’’ Ada.

Distribucija vode