JKP „Standard” Ada vrši poslove održavanja čistoće, sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji opštine Ada.

 

Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz domaćinstava

Sakupljanje otpada iz domaćinstava vrši se po ulicama i po utvrđenom rasporedu. Građani su dužni da otpad odlažu u odgovarajuće kante koji im je dodelio JKP „Standard” Ada. Na dan predviđen za iznošenje smeća kante je potrebno izneti do 6 časova ujutru i postaviti ih ispred svoje kuće na način da ne ometa saobraćaj.

Vruć pepeo, žar i slično je zabranjeno stavljati u tipske kante za smeće. JKP „Standard” Ada nе snоsi оdgоvоrnоst niti ima оbаvеzu da izda novu tipsku kantu ako je do oštećenja došlo zbog vrućeg pepela ili drugih zapaljivih materija.

 

Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz poslovnih prostorija, pravnih lica i preduzetnika

Na osnovu Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Ada ( “Službeni list opštine Ada” broj 11/2010, 19/2010, 24/2010 i 23/2011) pravna lica i preduzetnici čije je sedište ili imaju poslovne prostorije na teritoriji opštine Ada dužni su da sklope sa JKP „Standard” Ada Ugovor o organizovanom sakupljanju, odvozu i deponovanju komunalnog otpada iz poslovnih prostorija pravnih lica i preduzetnika.

Prilikom potpisivanja ugovora korisnik ima mogućnost da prema svojim potrebama sam izabere jedinicu mere za obračun naknade za sakupljanje odvoz i deponovanje komunalnog. Mogućnosti:

  • Broj tipskih kanti. Korisnik određuje potreban broj kanti
  • Prema m2 korisne površine poslovnog prostora
  • Kontejner. Korisnik određuje od koliko m3 kontejner mu je potreban.

Pravna lica i preduzetnici koji nemaju sklopljen ugovor, mogu se obratiti pravnoj službi JKP „Standard”, Ada, ulica 8. oktobra broj 1 ili na telefonski broj 024/851-834 svakog radnog dana.