JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

На основу члана 19. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада - пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016), члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада и на основу Одлуке о продаји возила бр. 59/ЈКП-13-4 коју је донео Надзорни одбор ЈКП Стандард Ада од 30.04.2018. расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛA RENAULT TRAFIC TFIL

I НАЗИВ ТИТУЛАРА ЧИЈА СЕ ПОКРЕТНА СТВАР ОТУЂУЈЕ

ЈКП Стандард Ада

8. октобра бр. 1

24430 Ада

II НАЧИН ОТУЂЕЊА ПРЕДМЕТНЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

Јавно надметање у поступку усменог јавног надметања.

III ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Путничко возило RENAULT-Погребна кола инвентарски број 00411

Година производње: 2000

Марка: RENAULT

Модел: TRAFIC TFIL

Боја: Bela

Број шасије: VF1F8ALA521736799

Број мотора: C362804414

Снага мотора: 44 Kw

Категорија: Putničko vozilo

Погонско гориво: evro dizel

Маса возила: 1620 kg

IV ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈА СЕ ОТУЂУЈЕ

СТАЊЕ ВОЗИЛА:

Возило није регистровано, регистрација истекла 16.06.2017. Возило је неусаглашено са важећим техничким прописима, усаглашавање није могуће. Возило се продаје по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике.

V УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

Право надметања имају сва правна и физичика лица која уплате депозит у износу од 10% од почетне цене и доставе тражену документацију из тачке 6. овог Огласа.

VI ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз пријаву је:

 • фотокопија личне карте за физичка лица
 • доказ о регистрацији код надлежног органа, односно доказ о упису у одговорајући регистар за правна лица
 • овлашћење за заступање за правна лица
 • доказ о уплаћеном депозиту
 • фотокопија текућег рачуна на који ће се вршити повраћај уплаћеног депозита у случају ако лице не излицитира куповину предметне покретне ствари.

VII МЕСТО И ВРЕМЕ ВРШЕЊА УВИДА У СТАЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Увид у стање покретне ствари која је предмет отуђења за које је расписан овај оглас биће организован искључиво дана 23.05.2018. године и то од 8 до 14 часова, у кругу техничке службе ЈКП Стандард Ада на адреси Доша Андраша бб. Контакт особа за обилазак је Бојан Станишић тел. 024 852-012.

VIII ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА:

Јавно надметање ће се одржати дана 25.05.2018. године у канцеларији директора ЈКП Стандард Ада, ул. 8. октобра бр.1 у Ади, са почетком у 12,00 часова.

IX НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Пријаве се достављају лично код серетарице ЈКП “Стандард“ Ада или путем препоручене пошиљке у затвореној коверти на адресу:

ЈКП Стандард Ада

8. октобра бр. 1.

24430 Ада

са назнаком:

„ПРИЈАВА НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ Путничког возила RENAULT TRAFIC TFIL“

Пријаве се достављају до 25.05.2018. године, до 11,00 часова.

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до 25.05.2018. године, до 11,00 часова. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања - односно непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.

X ПОЧЕТНА ЦЕНА:

Почетни износ цене за отуђење предметне покретне ствари износи 23.328,00 динара.

XI ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА

Гарантни износ, односно депозит, утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене за отуђење што износи: 2.332,80 динара

Уплата гарантног износа се врши на жиро рачун број: 160-920849-89 Banca Intesa a.d. Beograd са назнаком:“ Гарантни износ за отуђење путничког возила RENAULT TRAFIC TFIL“

XII РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ДЕПОЗИТА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НИСУ УСПЕЛИ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

Учесницима који нису излицитирали куповину предметне покретне ствари, гарантни износ се враћа у року од 10 (десет) дана од дана одржавања јавног надметања на жиро рачун који су доставили уз пријаву за јавно надметање.

XIII ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Поступак јавног надметања спроводи комисија формирана на основу Одлуке о продаји возила бр. 59/ЈКП-13-4 који је донео Надзорни одбор ЈКП Стандард Ада од 30.04.2018.

Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подносиоца уредних пријава или њихових овлашћених заступника и утврђује листу учесника јавног надметања.

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су када јавном надметању приступи бар један учесник, односно његов овлашћени заступник.

Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

Председник Комисије утврђује језик поступка, чита јавни оглас, констатује евентуалне примедбе на јавни оглас.

Након тога објављује почетак јавног надметања и наводи предмет јавног надметања, почетну цену за отуђење и лицитациони корак.

Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за покретну ствар која је предмет јавног надметања и ко нуди почетну цену.

Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од понуђеног.

Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуди већи износ од последње понуде.

Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већу цену за отуђење од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник и председник Комисије објављује да је јавно надметање завршено.

Председник Комисије објављује да је јавно надметање завршено и у случају кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетну цену за отуђење.

Након објављивања завршетка јавног надметања, не могу се подносити накнадне понуде.

Уколико у поступку јавног надметања за предметну покретну ствар учествује један учесник, односно његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно овлашћени заступник прихвати почетну цену за отуђење.

Уколико на јавно надметање не приступи ни један учесник, поступак оглашавања ће се поновити.

По обављеном јавном надметању, а најкасније у року од 8 дана, Комисија доставља записник и извештај о спроведеном поступку, са Одлуком о избору најповољнијег понуђача, Надзорном одбору ЈКП Стандард Ада.

XIV РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Подносилац пријаве који је на јавном надметању изабран за најповољнијег понуђача има обавезу да у року од 8 дана, од пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача потпише Уговор о купопродаји путничког возила са отуђиоцем, да исплати целокупан износ отуђења и преузме покретну ствар, у супротном губи право на повраћај гарантног износа (депозита).

XV ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА

Овај оглас за јавно надметање објаљује се на сајту ЈКП Стандард Ада, www.jkpstandard-ada.co.rs.

У Ади

Дана: 18. маја 2018. године

КОМИСИЈА

председник Орос Иван

Obaveštavaju se građani da će JKP Standard Ada zbog predstojećih prvomajskih praznika smeće iznositi u sledećem režimu: -

 • Korisnici kojima se otpad iznosi u utorak 1. maja, biće usluženi sedam dana kasnije u utorak 8. maja.
 • Korisnici kojima se otpad iznosi u sredu 2. maja, biće usluženi sedam dana kasnije u sredu 9. maja.
 • Korisnici kontejnera biće usluženi po pozivu radnim danima.

Obaveštavaju se građani da će JKP „Standard” Ada zbog predstojećih uskršnjih praznika smeće iznositi u sledećem režimu:

 • U petak 30. marta sakupljaće se otpad iz domaćinstava po redovnom rasporedu.Kontejneri se neće prazniti.
 • Korisnici kojima se otpad iznosi u ponedeljak 2. aprila, biće usluženi dan kasnije u utorak 3. aprila.
 • Korisnici kojima se otpad iznosi u petak 6. aprila, biće usluženi sedam dana kasnije u petak 13. aprila.
 • Korisnici kojima se otpad iznosi u ponedeljak 9. aprila, biće usluženi dan kasnije u utorak 10. aprila.
 • Korisnici kontejnera biće usluženi po pozivu u danima kada nisu praznici.

Blagajna preduzeća, komunalna i građevnksa deponija neće raditi 30. marta, 2. aprila, 6. aprila i 9. aprila 2018. godine.

Hvala na razumevanju i srećni uskršnji praznici!

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.