JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,,STANDARD’’ ADA

Misija, vizija, ciljevi

Misija:

Obezbeđivanje uslova za uredno, kvalitetno i ekonomski zadovoljavajuće pružanje svih vrsta komunalnih usluga građanima opštine Ada s posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine i stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika naših usluga.


Vizija:

Savremeno, tehnički i tehnološki opremljeno, preduzeće koje je razvilo inovativne i sigurne načine za pružanje usluga iz oblasti komunalne privrede, koje primenjuje najbolje primere svetske prakse u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja i koje je, zbog toga, prepoznato kao model za funkcionisanje preduzeća za pružanje komunalnih usluga u regionu.


Ciljevi u 2017. godini

Osnovni cilj preduzeća je kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta po prihvatljivim cenama. Specifični ciljevi koje planiramo da ostvarimo u narednoj godini su da se:

 • izvrše organizacione i tehničke pripreme kako bi se od 01.07.2017.godine vršilo vodosnabdevanje na celoj teritoriji opštine (preuzimanje održavanja bunara i naplata u naseljenim mestima Sterijino, Utrine i Obornjača i sukcesivno priključivanje mikrovodovoda, u Adi i Molu, na sistem javnog vodosnabdevanja),
 • izvrši opremanje bunara na vodozahvatu u cilju automatizacije sistema upravljanja radom bunara i pripremi tehnička dokumentacija za automatizaciju sistema upravljanja bunarima u seoskim sredinama,
 • kontinuirano radi na smanjivanju gubitaka na vodovodnoj mreži (rekonstrukcija najstarijih delova mreže i smanjivanje broja paušalnih pretplatnika kroz ugradnju vodomera i njihovo uredno baždarenje),
 • obezbedi odvođenje i prečišćavanje najvećeg dela svih generisanih otpadnih voda sa teritorije Ade i Mola (maksimalno inteziviranje izgradnje priključaka na kanalizacionu mrežu),
 • intenzivira kontrola korišćenja kanalizacione mreže kako u pogledu kvantiteta tako i u pogledu kvaliteta (smanjiti broj nelegalnih priključaka i pojačati kontrolu velikih korisnika),
 • maksimalno iskoriste svi potencijali preduzeća (ljudski i materijalno - tehnički), kako bi se održala finansijska stabilnost preduzeća, kroz iznalaženje inovativnih načina za pružanje nestandardnih usluga građanima i pravnim licima,
 • zaustavi negativan trend otežane naplate potraživanja za pružene usluge. Naplata potrživanja od korisnika koja je ispod 85% ozbiljno ugrožava ne samo razvoj nego, dugoročno gledano, i sam opstanak preduzeća
 • održi nivo kvaliteta procesa rada svih ostalih delatnosti u uslovima maksimalne racionalizacije radne snage i troškova poslovanja,
 • nastavi sa dobrom praksom unapređivanja profesionalnih kapaciteta zaposlenih kroz obuke, obrazovanje i usavršavanja, u skladu sa mogućnostima,
 • u saradnji sa osnivačem dogovore principi realne i racionalne cenovne politike koja bi obezbedila da ne bude ugrožena funkcionalnost i održivost komunalnog sistema,
 • broj zaposlenih ne smanji ispod minimuma potrebnog za efikasno i kvalitetno pružanje usluga
 • održi intenzitet saradnje na relaciji zaposleni - korisnici, čime se stvaraju preduslovi za unapređenje rada na poboljšanju kvaliteta usluga i očuvanju zdrave životne sredine,

Ostvarivanjem navedenih ciljeva bi se značajno povećala mogućnost da se zadrži postojeći nivo kvaliteta komunalnih usluga kao doprinos održivom razvoju i zaštiti životne sredine u lokalnoj zajednici.


 

Kontakt

Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

 8. oktobra 1 | 24430 Ada

 024/851-834

 063/10-29-433

 jkpstandardada@gmail.com

Najnovije vesti

Javne nabavke

Opština Ada

© 2017 Javno komunalno preduzeće ,,Standard’’ Ada

Please publish modules in offcanvas position.