Postupak za ugradnju vodomera

Svi korisnici čiji su objekti povezani na gradski vodovod u obavezi su da obezbede ugradnju merača protoka (vodomera) u skladu sa tehničkim propisima koji to uređuju.

Potrebno je da se obrate JKP „Standard“ Ada radi rešavanja ovog pitanja.

 

Predviđeni postupak sastoji se iz nekoliko koraka:

 1. Korisnik treba da podnese zahtev na propisanom obrascu (Obrazac DV-3 za fizička lica ili Obrazac DV-4 za pravna lica). Sve potrebne obrasce možete preuzeti preko naše internet stranice ili lično u prostorijama JKP „Standard“ Ada, ulica 8. Oktobra br. 1 u Adi, ili na blagajni JKP “Standard“ Ada u Lenjinovoj ulici br. 8 takođe u Adi.
 2. Popunjeni obrazac i ostala dokumenta ako su naznačena na obrascu potrebno je predati u prostorijama JKP „Standard“ Ada, u ulici 8. Oktobra br. 1 u Adi.
 3. Posle prijema zahteva tehnička služba preduzeća vrši proveru tehničkih mogućnosti za ugradnju vodomera.
 4. JKP „Standard“ Ada na osnovu utvrđenh tehničkih mogućnosti i na osnovu tehničkih propisa podnosiocu daje ocenu da li su ispunjeni tehnički uslovi za ugradnju vodomera ili ne. Ako tehnički uslovi nisu ispunjeni, podnosiocu se daju uputstva šta je i na koji način potrebno da se uradi kako bi se zadovoljili traženi tehnički uslovi. Ako radovi nisu izvedeni u skladu sa uputstvima oni neće biti prihvaćeni.
 5. Za vodomere nazivne veličine 1/2“ i 3/4“ važe opšti tehnički uslovi, i njihova ugradnja zajedno sa pratećom regulacionom i spojnom opremom se vrši po unapred određenim cenama.
 6. Za vodomere većih nazivnih veličina važe posebni tehnički uslovi za čiju izradu troškove snosi podnosilac zahteva, a cena njihove ugradnje se određuje na osnovu predmera i predračuna od strane JKP „Standard“ Ada.
 7. Podnosilac zahteva nakon ugradnje vodomera snosi sve troškove svog potrebnog materijala i svih potrebnih radova. Za domaćinstva postoji mogućnost plaćanja u šest mesečnih rata.

Napomena nakon ugradnje vodomera: 

 • iako podnosilac snosi sve troškove ugradnje, vodomer i ostala regulaciona oprema zajedno sa priključkom na gradski vodovod pripadaju JKP „Standard“ Ada, koje je dužno da ih održava u ispravnom stanju
 • korisnik je dužan da se stara o održavanju šahta, da spreči oštećenje vodomera i ostale regulacione opreme
 • zabranjeno je da korisnik vrši bilo kakve izmene u odnosu na stanje koje je utvrđeno prilikom ugradnje vodomera, a ako su određene izmene iz nekog razloga potrebne korisnik je dužan da se obrati JKP „Standard“ Ada
 • u prostoru šahta za vodomer nije dozvoljena ugradnja bilo kakve opreme ili uređaja na vodovodnim instalacijama osim one koja je predviđena tehničkim