Postupak za priključenje objekta na gradsku vodovodnu mrežu

Svi građani ili pravna lica koji žele da priključe svoje objekte na gradsku vodovodnu mrežu treba da se obrate JKP „Standard“ Ada.

 

Predviđeni postupak sastoji se iz nekoliko koraka:

 1. Korisnik koji želi da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu potrebno je da podnese zahtev na propisanom obrascu (Obrazac DV-1 za fizička lica ili Obrazac DV-2 za pravna lica). Sve potrebne obrasce možete preuzeti preko naše internet stranice ili lično u prostorijama JKP „Standard“ Ada, ulica 8. Oktobra br. 1 u Adi, ili na blagajni JKP “Standard“ Ada u Lenjinovoj ulici br. 8 takođe u Adi.
 2. Popunjeni obrazac i ostala dokumenta koja su naznačena na obrascu potrebno je predati u prostorijama JKP „Standard“ Ada, u ulici 8. Oktobra br. 1 u Adi.
 3. Posle prijema zahteva tehnička služba preduzeća vrši proveru tehničkih mogućnosti za priključenje.
 4. JKP „Standard“ Ada na osnovu utvrđenh tehničkih mogućnosti i na osnovu tehničkih propisa daje tehničko rešenje izrade priključka.
 5. JKP „Standard“ Ada po posebnom zahtevu podnosioca izrađuje okvirni predračun za izradu priključka. U strukturu troškova ulazi sav potreban rad i materijal kao i naknada za priključenje. Cene naknada, radova i usluga su određene važećim cenovnikom JKP „Standard“ Ada a cene materijala prema uslovima nabavke.
 6. Za priključke nazivne veličine 1/2“ i 3/4“ važe opšti tehnički uslovi, dok za priključke većih nazivnih veličina važe posebni tehnički uslovi za čiju izradu troškove snosi podnosilac zahteva.
 7. U dogovoru i po uputstvu JKP „Standard“ Ada deo predviđenih radova može da izvede podnosilac zahteva ili drugo lice prema želji podnosioca. Ti radovi neće biti obračunati podnosiocu. Ako pak radovi nisu izvedeni u skladu sa tehničkim propisima i uputstvima oni neće biti prihvaćeni. Sav materijal (cevi, spojnice, ventili, merač, i slično) koji se ugrađuje prilikom izgradnje priključka obezbeđuje isključivo JKP „Standard“ Ada.
 8. Nakon izgradnje priključka JKP „Standard“ Ada će napraviti konačni obračun za sav utrošen materijal i za radove koje je izvelo, na čega se dodaje još i naknada za priključenje. Za domaćinstva postoji mogućnost plaćanja u šest mesečnih rata.

 

Napomena nakon priključanja na gradski vodovod: 

 • iako podnosilac snosi sve troškove izgradnje, priključak, vodomer i ostala regulaciona oprema pripadaju JKP „Standard“ Ada, koje je dužno da ih održava u ispravnom stanju
 • korisnik je dužan da se stara o održavanju šahta, da spreči oštećenje vodomera i ostale regulacione opreme
 • zabranjeno je da korisnik vrši bilo kakve izmene u odnosu na stanje koje je utvrđeno prilikom izgradnje priključka, a ako su određene izmene iz nekog razloga potrebne korisnik je dužan da se obrati JKP „Standard“ Ada