Priključenje na kanalizacionu mrežu

Svi građani ili pravna lica koji žele da priključe svoje objekte na gradsku kanalizaciju treba da učine sledeće korake:

 1. Da se obrate nadležnim organima Opštinske uprave opštine Ada u Adi, trg Oslobođenja br. 1 radi sklapanja ugovora o sufinansiranju izgradnje priključka na gradsku kanalizaciju.
 2. Nakon sklapanja ovog ugovora budući korisnik treba da podnese zahtev za izgradnju priključka na propisanom obrascu (Obrazac KP-1 za fizička lica ili Obrazac KP-2 za pravna lica). Sve potrebne obrasce možete preuzeti preko naše internet stranice ili lično u prostorijama JKP „Standard“ Ada, ulica 8. Oktobra br. 1 u Adi, ili na blagajni JKP “Standard“ Ada u Lenjinovoj ulici br. 8 takođe u Adi.
 3. Popunjeni obrazac i ostala dokumenta koja su naznačena na obrascu potrebno je predati u prostorijama JKP „Standard“ Ada, u ulici 8. Oktobra br. 1 u Adi.
 4. Posle prijema zahteva tehnička služba preduzeća vrši proveru tehničkih mogućnosti za priključenje, i vrši sve potrebne pripreme za izgradnju priključka, a zahtev se dodaje na spisak podnetih zahteva.
 5. Priključci se po pravilu grade po redosledu podnošenja zahteva, tako da kada zahtev podnosioca dođe na red, podnosiocu se to blagovremeno najavi.
 6. Izgradnja priključka na gradsku kanalizaciju podrazumeva dovođenje priključnog cevovoda od uličnog kolektora ispred objekta podnosioca zahteva do unutar njegove parcele gde se na pogodnom mestu u skladu sa propisima postavlja priključni šaht. Sve dalje od priključnog šahta je unutrašnja kanalizaciona instalacija i ona nije obuhvaćena izgradnjom priključka.
 7. Izgradnja priključka na gradsku kanalizaciju za industrijska postrojenja osim prethodno navedenog podrazumeva i ugradnju merača protoka otpadnih voda što posebno pada na teret budućeg korisnika. 8. Nakon izgradnje priključka JKP „Standard“ Ada sa korisnikom sklapa ugovor o korišćenju priključka na javnu kanalizacionu mrežu.

Napomena nakon priključanja na gradsku kanalizaciju:

 • priključak i priključni šaht pripadaju JKP „Standard“ Ada, koje je dužno da ih održava u ispravnom stanju, a korisnik je dužan da ih koristi na način koji neće dovesti do oštećenja ili zagušenja kanalizacije,
 • ako je korisnik do trenutka izgradnje priključka na gradsku kanalizaciju koristio septičku jamu, on je posle izgradnje priključka obavezan da tu septičku jamu zatrpa i da na svaki način spreči prodor podzemne vode u svoju unutrašnju kanalizacionu instalaciju,
 • upuštanje kišnice u gradsku kanalizaciju za sada nije izričito zabranjeno, ali se ta usluga dodatno naplaćuje,
 • kišnica prestavlja veliko opterećenje za ispravan rad objekata gradske kanalizacije te se stoga korisnici pozivaju da za upuštanje kišnice koriste zelene površine ili otvorenu kanalsku mrežu,
 • korisnici koji stvaraju tehnološke otpadne vode iz procesa proizvodnje, obrade, prerade i slično, u zavisnosti od utvrđenog sastava otpadnih voda a u skladu sa zakonom mogu biti obavezni da obezbede određeni stepen prečišćavanja svojih otpadnih voda pre upuštanja u gradsku kanalizaciju.